บทความและข่าวสาร
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก


วัดปทุมวนาราม ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม ปทุมมามหาสิกขาลัย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี จัดงานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล และประกาศเกียรติคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” เนื่องในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารย์ใหญ่ พระมหาเถระผู้ที่ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณูปการของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีต่อมนุษยชาติ โดยตลอดชีวิตของท่านที่ได้จาริกเทศนาสั่งสอนประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศใกล้เคียงอย่างลาว และพม่า สร้างปรากฎการณ์ที่นำไปสู่การตื่นตัวต่อการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมในวงกว้าง

โดยการจัดกิจกรรมรำลึกในวาระ ๑๕๐ ปี ชาตกาล ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดปทุมวนาราม มีกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย พิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พิธีอัญเชิญอัฐิธาตุพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประดิษฐานบนกุฏิพิพิธภันฑ์ พระอาจารย์มั่น พิธีสวดมนต์ทำวัตรบูชาพระรัตนตรัย, การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบูชาพระคุณ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, การจัดนิทรรศการตามรอยประวัติ, การจัดปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาจาก พระเถระผู้สืบสานปณิธานและปฏิปทาพระอาจาย์มั่น ภูริทัตโต การจัดพิมพ์หนังสือเป็นธรรมวิทยาทานต่างๆ การจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รุ่น ๑๕๐ ปี ชาตกาล เพื่อเป็นศาสนวัตถุที่ระลึกในงาน , การจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ กุฏิบูรพาจารย์หลังเดิมที่ท่านเคยพักจำพรรษา เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติและเกียรติคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ยืนยงแผ่ไพศาล รวมไปถึงการที่เหล่าศิลปินชั้นนำระดับประเทศร่วมใจกันสร้างสรรค์อัลบั้มธรรมคีตาการกุศล ชุดมั่นคงในธรรม เพื่อให้ธรรมคีตาในอัลบั้มนี้ สร้างปราฏการณ์สืบสานมรดกธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้ดำรงอยู่แก่อนุชนคนรุ่นใหม่ และขยายผลแก่ผู้ที่สนใจไปในวงกว้างทั้งภายในประเทศจนถึงระดับสากล

พระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม ประธานดำเนินงานจัดงานฯ ให้ข้อมูลว่า “สำหรับวัดปทุมวนาราม เป็นพระอารามหลวงฝ่ายอรัญวาสี ที่พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ณ บริเวณพื้นที่ชานพระนครด้านทิศตะวันออก สันนิษฐานว่า

ท่านพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล และ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บูรพาจารยใหญ่แห่งพระกรรมฐานฝ่ายอรัญญวาสีทั้ง ๒ รูป ได้เริ่มเข้ามาพำนักยังวัดปทุมวนารามตั้งแต่ยุคของท่านเจ้าอาวาสพระปัญญาพิศาลเถร (สิงห์) เจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ซึ่งตามประวัติวัดปทุมวนารามนั้น มีสหธรรมิกซึ่งคุ้นเคยมากกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อยู่ที่นี่ ๒ รูป เคยเดินธุดงค์และจำพรรษาร่วมกันในเขตประเทศลาวและพม่า

ซึ่งต่อมาได้เจริญรุ่งเรืองจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ คือ พระปัญญาพิศาลเถร (หนู ฐิตปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๕ และพระธรรมปาโมกช์ (บุญมั่น มันตาสโย) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๖ นอกจากนี้ ลูกศิษย์ของท่านหลายรูปเป็นสัทธิวิหาริกและ อันเตวาสิกของวัดปทุมวนาราม เช่น พระวิสุทธิรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร) วัดอโศการาม พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน พระครูอุดมธรรมคุณ (ทองสุก สุจิตโต) วัดป่าสุทธาวาส เป็นต้น จึงเท่ากับว่า วัดปทุมวนารามมีความผูกพันกับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทั้งในฐานะสถานที่เคยจำพรรษา สำนักของสหรรมิก และของศิษย์ ทั้งนี้ขณะจำพรรษาที่วัดปทุมวนารามนั้น ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตได้ มอบมรดกธรรมชิ้นสำคัญไว้คือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ ซึ่งเป็นธรรมบรรยายลายมือขององค์ท่าน อันเป็นหลักฐานลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ในบันทึกลายมือฉบับนั้น องค์ท่านระบุว่า "พระภูริทัตโต (หมั่น) วัดสระปทุมวัน เป็นผู้แต่ง" แม้พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) แห่งวัดป่าบ้านตาด หากพระภิกษุสามเณรวัดปทุมวนารามไปกราบสักการะ จะเมตตาปรารภเสมอว่า "วัดสระปทุมวัน เป็นวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์" มาโดยตลอด”

นอกจากนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิสิริวัฒนภักดี เปิดเส้นทางแห่งศรัทธาสายธรรมมะ ภายใต้ชื่อ “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” เพื่อเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เดินทางเข้าไปเรียนรู้ประวัติ วัตรปฏิบัติอันงดงาม รวมทั้งปฏิปทาคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ภายใต้หลักการ “บวร” และพัฒนาเป็น บริษัท วิสาหกิจชุมชน ราชการ ที่ประสานสอดคล้องกับผู้มีจิตศรัทธาต่อการทำดีได้บูรณาการความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ของชุมชนจากโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่วิสาหกิจ ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชน ร้านอาหารโฮมสเตย์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ของที่ระลึก และพัฒนาจนมีวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดใหม่ขึ้นมาได้

โดยโครงการจะให้ข้อมูลสำคัญ ๓๔ แห่ง ทั่วประเทศที่หลวงปู่มั่นได้จาริกไปในพื้นที่ต่างๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ทาง www.luangpumun-cbt.org


รูปภาพประกอบบทความนี้
กดรูปภาพเพื่อขยาย

บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)