บทความและข่าวสาร
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน


ดาวน์โหลด หนังสือ ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ ได้แล้วที่ http://www.luangpumun-cbt.org/kuntavimutti.pdf

คำปรารภ
ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยประกาศยกย่องให้เป็นบุคคล สำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คณะสงฆ์ และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (สำนักงานกรุงเทพ ฯ ) ได้กำหนดให้ วัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นสถานที่จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดย กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ ได้ มีมติให้วัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระอันสำคัญดังกล่าว วัดปทุมวนารามและคณะกรรมการจัด งานได้จัดให้มีกิจกรรมมหาเถรบูชา เพื่อสืบสานปฏิปทาและเผยแพร่เกียรติคุณของพระอาจารย์มั่น

ในการประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ ๔๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยประกาศยกย่องให้เป็นบุคคล สำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ คณะสงฆ์ และ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (สำนักงานกรุงเทพ ฯ ) ได้กำหนดให้ วัดปทุมวนาราม ซึ่งเป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เป็นสถานที่จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันครบรอบ ๑๕๐ ปี แห่งชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต โดย กราบทูลอาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๒ ได้ มีมติให้วัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระอันสำคัญดังกล่าว วัดปทุมวนารามและคณะกรรมการจัด งานได้จัดให้มีกิจกรรมมหาเถรบูชา เพื่อสืบสานปฏิปทาและเผยแพร่เกียรติคุณของพระอาจารย์มั่น

ในทุกภาคส่วน ทำให้การจัดงานในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงาม สมวาระสำคัญ สรรพกุศล ที่ทุกฝ่ายได้มุ่งหมายบำเพ็ญให้เป็นไปในการนี้ นอกจากจะเป็นปฏิบัติบูชาต่อพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พระมหาเถระผู้เป็นปูชนียาจารย์คนสำคัญของโลกแล้ว ยังเป็นประหนึ่งสักการะวรามิสที่บรรดาผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลายได้บรรจงจัดถวายเป็นเครื่องหมายแสดงการเชิดชูคุณูปการและจุนเกียรติคุณของท่านให้ยืนยง แผ่ไพศาล เป็นมหาเจดีย์อันเรืองรองของชาวพุทธ ที่ตระหง่านนำาการเดินทางของชาวโลกสู่สันติภาพ ทั้งภายในภายนอกตลอดไป

หนังสืออันมีชื่อว่า “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” นี้ เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เป็นเอกสารชิ้นสำคัญและทรงคุณค่ายิ่งทั้งในมิติทางประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา จึงขออนุโมทนาสาธุการต่อมูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัว ที่ได้มีศรัทธาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อสาธารณชน เป็นกุศลเจตนาที่จะช่วยกันรักษาและเผยแพร่มรดกธรรมชิ้นนี้ให้มีปรากฏตลอดไป ขอผลแห่งกุศลวิทยาทานที่มูลนิธิสิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัว ได้บำเพ็ญเป็นมหาเถรบูชานี้ จงเป็นกุศลวิธีบูชาเป็น ไปเพื่อสืบสานรักษาปฏิปทารอยธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ให้สถิตสถาพรเป็นอากรแห่งสันติภาพ ตราบเท่ากัลปาวสาน

พระธรรมธัชมุนี
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานอำนวยการจัดงาน


บทความและข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 5 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
ไทยเบฟ พาพนักงานตามรอยเส้นทางธรรม เยือนถิ่นบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ณ จ.อุบลราชธานี ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้อนรับคณะพนักงานไทยเบฟ ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 3 ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จังหวัดอุดรธานี
อ่านต่อ
พนักงานไทยเบฟ ร่วมกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตามรอยเส้นทางธรรม ณ จ.สกลนคร
อ่านต่อ
ธรรมะออนทัวร์ปีที่ 10 ครั้งที่ 1 พาพนักงานไทยเบฟตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่มั่น ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ จ.นครพนม
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ-ประชารัฐ ลงพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
โครงการท่องเที่ยวชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ทางช่องอมรินทร์ทีวี
อ่านต่อ
เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอยหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
อ่านต่อ
พช. ผนึกกำลัง ไทยเบฟ ลงพื้นที่ถิ่นกำเนิดหลวงปู่มั่น จ.อุบลฯ ขับเคลื่อนโครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อ่านต่อ
คณะทำงานโครงการฯ พื้นที่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า เตรียมความพร้อมในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชนแบบ New Normal รองรับแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
อ่านต่อ
ขอเชิญชมสารคดีตามรอยธุดงควัตรและปฏิปทา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตอนที่ 1-3 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2563. และจะมีการเผยแพร่ออกอากาศในช่วงตลอดเดือนนี้.
อ่านต่อ
หนังสือ “ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ” เป็นธรรมลิขิตลายมือของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งท่านได้เขียนแต่งไว้เอง เมื่อครั้งจำพรรษาที่วัดปทุมวนาราม ถือเป็นมรดกธรรมลายมือเพียงชิ้นเดียวที่ ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน
อ่านต่อ
ไทยเบฟ เปิดเส้นทางแห่งศรัทธา “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ๑๕๐ ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
ตามรอยเส้นทางศรัทธาแห่งการละสังขาร บูรพาจารย์แห่งอีสาน พระอาจารย์ใหญ่แห่งกองทัพธรรม “โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” จ.สกลนคร-จ.นครพนม
อ่านต่อ
วัดปทุมวนาราม จัดยิ่งใหญ่ งานฉลอง ๑๕๐ ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้รับยกย่องเชิดชูจากยูเนสโก เป็นบุคคลสำคัญของโลก
อ่านต่อ
© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)