วัดบูรพาราม
ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

พิกัด

วัดบูรพาราม เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นมาศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจให้เที่ยวชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สิม(โบสถ์) แบบทึบ หันหน้าสู่แม่น้ำมูล ก่อสร้างด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ตัวฐานอาคารก่อด้วยอิฐถือปูน ผนังภายในเป็นไม้ระแนงฉาบดินเหนียวผสมน้ำ ฟาง และฉาบทับด้วยปูนขาว ภายในมีรูปหล่อของ 5 บูรพาจารย์คือ พระอาจารย์สีทา ชัยเสโน พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระญานวิศิษย์สิงห์ ขันตญาคโม และพระสิทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (สี ธัมมธโร) ให้ได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

วัดบูรพารามนี้สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2436- 2453 โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ประสงค์ได้สร้างถวาย พระอาจารย์สีทา ชยเสโน แห่งวัดพระศรีอุบลรัตนาราม ด้วยศรัทธาที่เห็นท่านพระอาจารย์มานั่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ที่แห่งนี้เป็นประจำ อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมเพลิงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์สายวิปัสสนาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อีกด้วย จึงทำให้มีความสำคัญมากต่อ จ.อุบลราชธานี อีกทั้งภายในวัดยังได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกองค์ใหญ่อีกด้วย

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามจุดมุ่งหมายของการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเพื่อให้เป็นศูนย์อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

พิกัด

วัดสุปัฏนาราม

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับพระราชทานนามวัดจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิกัด

วัดศรีอุบลรัตนาราม

 

เดิมชื่อ วัดศรีทอง เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง คือ พระแก้วบุษราคัม

พิกัด

วัดทุ่งศรีเมือง

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย เริ่มต้นกันด้วย “หอไตรกลางน้ำ” หอพระไตรปิฏกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า

พิกัด

วัดมหาวนาราม

เดิมชื่อว่า วัดป่าหลวงมณีโชติศรีสวัสดิ์ นิยมเรียกว่า วัดป่าใหญ่ เป็นพระอารามหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอุบลราชธานี

พิกัด

หาดวัดใต้

สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งเดียวที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร เกาะกลางแม่น้ำมูล ตั้งอยู่ใกล้คุ้มวัดใต้ เอกลักษณ์ของการข้ามไปบนเกาะแห่งนี้คือสะพานไม้ไผ่ซึ่งถือว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวถึง 250 เมตรสร้างอย่างสวยงาม

พิกัด

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)