วัดป่าสุทธาวาส
ต .ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000

พิกัด

วัดป่าสุทธาวาส ตั้งอยู่ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ใกล้เทือกเขาภูพานเดิมที่ตรงนี้เรียกว่า “ดงบาก” อยู่ทางทิศใต้ของตลาดเมืองสกลนคร หรือ หรือทิศใต้ของบึงหนองหารห่างจากศูนย์ราชการเก่าประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร และอยู่ใกล้ศูนย์ราชการปัจจุบันประมาณ ๒๐๐ เมตร (ศูนย์ราชการปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตกของวัด) เมื่อ ๓๐ ปีก่อนวัดป่าสุทธาวาสแห่งนี้ ตั้งอยู่กลางป่ามีสัตว์ป่านานาชนิด ปัจจุบันเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางบ้านและเป็นวัดที่ประชาชนสนใจ แต่ละวันจะมีนักทัศนาจรนักทัศนศึกษาผ่านไป ผ่านมาแวะชมศึกษาไม่เคยขาด

วัดป่าสุทธาวาสนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ โดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ธุดงค์มาพักเป็นองค์แรก ต่อมาขุนอุพัทธ์ระบิล (เพชร ภูลวรรณ) จ่าศาลคนแรกของจังหวัดสกลนคร เกิดศรัทธายกกรรมสิทธิ์ที่ดินของตนถวายให้ปลูกกุฏิเป็นที่พักสงฆ์จนเป็นวัดขึ้น ในเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ต่อมามีผู้บริจาคถวายที่ดินเพิ่มขึ้น เป็น ๒๗ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวาในปัจจุบัน และต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ.๒๔๙๒ เริ่มสร้างอุโบสถ ใน พ.ศ.๒๔๙๔ การก่อสร้างแล้วเสร็จและฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐

สถานที่สำคัญในวัด
1. พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
เนื่องจากพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายธรรมยุต มีปฏิปทาควรค่าแก่การเทิดทูนเคารพบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสานุศิษย์ของท่าน ฉะนั้นบรรดาอัฐบริขารและเครื่องใช้สอยต่างๆจึงมีคุณค่าทางจิตใจและในด้านอนุสสติในตัวท่านภายหลังจากฌาปนกิจศพของท่านแล้ว ปรากฏว่าเครื่องอัฐบริขารและสิ่งของเครื่องใช้ได้กระจายไปอยู่ในที่ต่างๆหลายแห่ง เพราะบรรดาลูกศิษย์ได้นำไปเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นการเคารพบูชาและเป็นอนุสสติหรือความเป็นสิริมงคล

ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๕๑๒ ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ และเป็นสานุศิษย์ของท่านด้วยได้เดินทางมายังวัดป่าสุทธาวาส พบเห็นอัฐบริขารและเครื่องใช้สอยของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวนหนึ่งเก็บไว้ในตู้เก่าๆในกุฏิเล็ก ๆ ทำให้ท่านรู้สึกว่าวัตถุเหล่านี้เป็นของที่มีคุณค่าอันประมาณมิได้โดยเฉพาะสำหรับบรรดาศิษย์ในสายพระอาจารย์มั่น ท่านจึงเห็นเป็นกิจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในอันที่จะรวบรวมเก็บรักษาไว้ในที่อันควรค่า และเพื่อประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ประวัติ และจะได้เคารพศรัทธาในตัวท่านมากขึ้น จึงมีความดำริโดยหลักการว่าควรสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์จัดรวบรวมอัฐบริขารและเครื่องใช้สอยเท่าที่จะพึงหาได้รวมตลอดถึงอัฐิธาตุของท่านนั้นนำมาเก็บรักษาไว้ในลักษณะอันควรเหมาะสมแก่การเคารพและระลึกถึงพระคุณของท่านประการหนึ่งเพื่อแสดงถึงปฏิปทาความเป็นสมณะอันแท้จริงของท่านประการหนึ่งและประการสุดท้ายเพื่อจัดเป็นเหตุแห่งศรัทธาของผู้พบเห็น อาคารเริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ โดยมีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายสอน สุทธิสาร) เป้นประธานฝ่ายฆราวาส มีนางไขศรี ตันศิริ เป็นสถาปนิก นายชวลิต แก่นมณี เป็นวิศวกรได้รับการวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๖ โดยมีหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

2. โบสถ์ ( สถานที่ประชุมเพลิงหลวงปู่มั่น )
3. กุฎิหลวงตามหาบัว
4. ทางเดินจงกลมของหลวงตามหาบัว
5. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโรวัดโพธิ์ชัย วัดป่าภูริทัตตถิราวาส

ดูเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ


ชุมชนและที่พัก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ ผักคำภู

เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกในหมู่บ้านซึ่งมีการปลูกฝ้ายเป็นอาชีพเสริม จึงได้มาคิดเปลี่ยนแปลงจากการทอฝ้ายดิบมาเป็นการนำฝ้ายที่ปลูกมาทำเส้นใยฝ้ายและสีเปลือกไม้ในท้องถิ่น แทนที่จะทำผ้าย้อมครามเพราะมีการทำผ้าย้อมครามมาก ผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้ มาใช้เป็นสีย้อมผ้าที่ให้สีสัน ดังนี้ สีแดง ลูกคำแสด เปลือกสมอ ครั่ง สีเหลือง จากแก่นขนุน ต้นหม่อน  สีตองอ่อน จาก เปลือกต้นมะพูด สีดำ ได้จาก ผลมะเกลือ สีส้ม จาก เปลือกและราก เมล็ดคำแสดท โดยมีกระบวนการตั้งแต่ปลูกและทอฝ้าย ย้อมสีธรรมชาติ ไปจนถึงออกแบบลวดลายและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ หมวก กระเป๋า ต่างๆ

คุณสุปราณี โถชาลี ประธานกลุ่ม
โทรศัพท์ : 09-3486-2695,06-5154-5175

https://www.facebook.com/Phakkhumphufabric


วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอุนดง
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านอุนดง ยังเป็นศูนย์เรียนรู้การทำผ้าย้อมครามให้ทั้งคนในประเทศและนอกประเทศ  บ้านหนองไชยวาลย์ มีการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการผลิตผ้าย้อมคราม จากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นร้อยปี ในปี 2547 ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ 4 ดาว ชุมชนได้มีการปลูกฝ้ายและครามเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมครามอย่างยั่งยืน ผ้ายย้อมครามเนื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี ได้ประยุกต์เอางานปัก งานตัดเย็บ และการออกแบบให้สวยงามตามยุคสมัย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าคลุมไหลื ที่รัดผม หมวก โดยไม่ทิ้งเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น
 
คุณสุนีย์ พร้อมโกมล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คุณสุพรรษา ทองเลิศ เลขานุการกลุ่ม
หมายเลขติดต่อ 084-497-6651, 097-0324939, 080-765-3937
ชุมชนบ้านหนองผือนาใน
เรียนรู้วิถีชีวิตภูไทและถนนธรรม ซึ่งเป็นเส้นทางบิณฑบาตหลวงปู่มั่น ชุมชนภูไทมีรากเหง้าและวัฒนธรรมการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่นำต้นครามมาย้อมผ้าทำเป็นเครื่องแต่งกาย มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

ชุมชนท่าแร่

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 9 กิโลเมต

หมู่บ้านท่าแร่ เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย เป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านแทบทุกหลังคาเรือนนับถือศาสนาคริสต์  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับความสวยงามของบ้านโบราณอายุมากกว่า 100 ปี โดยอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นแบบตึกปูนทรงยุโรปในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนาม นอกจากนี้ที่บ้านท่าแร่ ยังเป็นที่ตั้งอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่

วัดถ้ำผาแด่น

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 21 กิโลเมตร

วัดถ้ำผาแด่นงดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ

พิกัด

ปราสาทนารายณ์เจงเวง

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 9 กิโลเมตร

เป็นพระธาตุประกอบด้วยปรางค์องค์เดียว สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงขนาดใหญ่ สลักลวดลายลงบนเนื้อหิน มีทับหลังจำหลักภาพพระกฤษณะฆ่าสิงห์ ในรูปแบบศิลปะเขมร สมัยบาปวน ลักษณะคล้ายกับปราสาทหินของขอมที่ปรากฏหลายแห่งภาคอีสาน

พิกัด

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 4 กิโลเมตร

เป็นสวนขนาดใหญ่ ประกอบด้วยสวน พฤกษชาติ ศาลาพักร้อน น้ำพุ จุดชมวิว ที่อาศัยของนกนานาชนิด และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวสกลนคร

พิกัด

ทะเลสาบหนองหาน

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 26 กิโลเมตร

เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นรองจากบึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ หรือ (123.2 ตารางกิโลเมตร)

พิกัด

ถนนคนเดินผ้าคราม

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 3 กิโลเมตร

พบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผ้าย้อมครามของชาวบ้าน ที่ทั้งสวยและมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร

พิกัด

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ห่างจากวัดป่าสุทธาวาส 3 กิโลเมตร

ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร อยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม

พิกัด

© บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)